ข่าวเด่นวันนี้ :
    (9 พ.ค.60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานการประชุมประชาสัมพันธ์และชี้แจงแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมาย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (9 พค 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมทหารม้าที่ ๕ รักษาพระองค์ฯ ครบรอบปีที่ ๓๖ ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (8 พ.ค.60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดแปลงใหญ่...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (8 พ.ค.60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (8 พค 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดการฝึกอบรมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ และมลพิษจากขยะระดับกลางน้ำ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (7 พ.ค.60) นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าฯ ประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาร่มบินชิงแชมป์เอเชีย-โอเชียเนีย ครั้งที่ 3...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (12 สค 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (5 พ.ค.60) พิธีเปิดโรงงานวังม่วง บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด พร้อมทั้งเยี่ยมชมสายการผลิตเครื่องดื่มโออิชิ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (5 พ.ค.60) การประชุมซักซ้อมแนวทางการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (5 พ.ค. 60) พิธีรับมอบเก้าอี้สุขา จำนวน ๕๐๐ ชุด ตามโครงการ เก้าอี้สุขาพาสุข...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (5 พ.ค. 60) การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (4 พ.ค. 60) ประชุมกลุ่มย่อยการรับฟังความคิดเห็นในระดับพื้นที่/จังหวัด ครั้งที่ ๒...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (4 พ.ค.60) การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร กรณีสมาชิกกองทุนฟิ้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (3 พ.ค. 60) พิธีเปืดงานวันสาธิต การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในนา...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (3 พ.ค. 60) พิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้แผนปฏิบัติการประเทศไทย ไร้ขยะ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (2 พ.ค. 60) การประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (2 พ.ค. 60) การประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (2 พ.ค. 60) พิธีเปิดการอบรมโครงการ เด็กกตัญญู แทนคุณแผ่นดิน เพื่อบูรณาการ การป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านสุขภาพ กลุ่มเด็กวัยเรียน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 เม.ย.60) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จำกัด ประธานเปิดการฝึกอบรมและมอบนโยบาย ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 เม.ย. 60) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (27 เม.ย. 60) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ต้อนรับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ที่ได้นำคณะข้าราชการจากสาธารณรัฐอินเดียฯ เข้าเยี่ยมคาวาระ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (27 เม.ย. 60) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ณ ศูนย์โอทอป พุแค...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (25 เม.ย. 60) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ(โรงไฟฟ้าหนองแซง)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (25 เม.ย. 60) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายเตรื่องราชสักการะเนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (24 เม.ย. 60) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 เม.ย. 60) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีอาบน้ำเสาแม่นางตะเคียน,สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุอำเภอเสาไห้ ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สามเณรที่บรรพชาตามโครงการ สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปีที่ ๖ ณ วัดเขาวง...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานรับมอบน้ำนมที่ไม่ใช้แล้วจากบริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น แดรี่ส์(ประเทศไทย) ส่งมอบให้กับเกษตรกรสำหรับทำปุ๋ยหนักชีวภาพ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (20 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (19 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสระบุรีและพิธีขอขมาผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (26 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระราชสักการะ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชสักการะอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ เจดีสถานต่างๆ ของจังหวัดสระบุรี ในพระราชพิธีสงกรานต์ พุท...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน บริเวณหน้าที่พักสายตรวจ ตำบลบ้านแก้ว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน หน้า อบต.ตาลเดี่ยว ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน บริเวณที่พักสายตรวจตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่ปฏิบัติงานประจำด่านบริการประชาชนศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ อำเภอมวกเหล็ก...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (16 เม.ย. 60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (16 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (15 เม.ย. 60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (15 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (14 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการจัดงานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว จังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (13 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกล่าวคำอวยพรและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื้องในประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (12 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ณ ศูนย์บริการประชาชนบูรณาการร่วมของหน่วยงานในสั...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (12 เม.ย. 60) นายสง่า บัวระดก หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี และทีมงาน ได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ&บริการประชาชน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (12 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารจังหวัดสระบุรี ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (12 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ณ สถานี บขส ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (12 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และคณะกรรมการ ก.จ.จ.สระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (12 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (11 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนของเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (11 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๑๐ เมษายน ๒๕๖๐) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (10 เม.ย.60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีเปิดวันผู้สูงอายุ วันครอบครัว และวันสงกรานต์ ณ โรงพยาบาลสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (10 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และประชารัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (09 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีฉลองนาค ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ทำดีเพื่อพ่อ ของกระทรวงศึกษาธิการ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (09 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานผลการดำเนินการโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ ๓๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (07 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานการแสดง Channel Three Powers Team concert...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (07 เม.ย. 60) นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดสระบุรี (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (07 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า ผู้ผลิตพบผู้ซื้อ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (07 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับเยาวชนโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ ๓๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (06 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เม.ย 60...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (05 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานให้โอวาทและต้อนรับเยาวชนโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ ๓๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (05 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจของผู้ประกอบการจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (05 เม.ย. 60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 -2564...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (05 เม.ย. 60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (04 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยโครงการ TO BE NUMBER ONE...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (04 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการสู่ Thailand ๔.๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (04 เม.ย. 60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบก จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (04 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (04 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทับกวาง จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (03 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธี สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (03 เม.ย. 60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดและร่วมการจัดทำเวทีถอดบทเรียน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (03 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (01 เม.ย. 60) ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (31 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(วางพานพุ่มดอกไม้) เนื่องในวันระลึกมหาเจษฎาบดินทร์...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (30 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบโอวาทให้แก่นักกีฬาฮอกกี้ตัวแทนประเทศไทย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (29 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (29 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาการบริหารจัดการ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 มี.ค. 60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ครั้งที่ 2 ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (27 มี.ค. 60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (27 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีมอบ บ้านพอเพียงชนบท...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (24 มี.ค.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เทศกาลของดีบ้านหมอ ผักหวานป่า ทุ่งนาเผือกหอม ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (24 มี.ค.60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานการประชุมพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (24 มี.ค.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมนาโครงการสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังการทุจริตระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 มี.ค.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 มี.ค.60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด ครั้งที่ 3/2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (22 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(Hard Core) จังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (22 มี.ค.60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (22 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม อ.ก.พ. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (22 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.จังหวัดสระบุรี เนื่องใน"วัน อปพร" ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 มี.ค. 60) นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสระบุรี เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลมะม่วงมันหนองแซง ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 มี.ค.60) .นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Water Forum) ครั้งที่ ๑...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (20 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๐ หอการค้าจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (19 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีอุปสมบท นายปิยณัฐ ตรงศิริ บุตรชาย นายเกียรติศักดิ์ -นางพรศรี ตรงศิริ ณ วัดมงคลชัยพัฒนา...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (18 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในพิธีเปิดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (18 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (18 มี.ค. 60) พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (18 มี.ค. 60) พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 มี.ค. 60) การฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอัคคีภัย) แบบเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise : FSX) จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (16 มี.ค. 60) การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดสระบุรี (คสป.จังหวัดสระบุรี) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (16 มี.ค. 60) การประชุมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (15 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (14 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมแถลงข่าวการจับกุมผู้กระทำผิดผู้กระทำผิด ๒ คน พร้อมของกลางยาบ้า จำนวนกว่า 5 แสนเม็ด...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (14 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (14 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม (อพ.สธ.จังหวัดสระบุรี)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (14 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (13 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสระบุรี (ก.จ.จ.สระบุรี) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (13 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (09 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน วันสตรีสากลจังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แรงงานสตรียุคใหม่ พร้อมก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ ๔.๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (09 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (08 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Sport Day & Spirit Team จังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (08 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและทิศทางการบริหารราชการของจังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (08 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน สตรีสระบุรี ทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเสาไห้(วิมลวิทยานุกูล)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (8 มี.ค.60) การประชุมขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (8 มี.ค.60) พิธีเปิดโครงการเกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูแล้งพบผู้บริโภคโดยตรง...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (7 มี.ค.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย น.พ.สสจ.สบ, แรงงาน จ.สบ,และผู้แทนท้องถิ่น จ.สบ. เข้ารับรางวัลพระราชทานการนำเสนอผลงานการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (จังหวัดต้นแบบ ระดับเพชร)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (7 มี.ค.60) การประชุม คณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสระบุรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560 ครั้งที่ 1/2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (7 มี.ค.60) การนำเสนอผลงานการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (6 มี.ค.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (6 มี.ค.60) พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (6 มี.ค.60) การแถลงข่าวการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (6 มี.ค.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ปยป.จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (4 มี.ค.60) พิธีสรงน้ำพระเขี้ยวแก้ว ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศาลาเปลื้องเครื่อง (เชิงบันไดนาคด้านประตูเสด็จ) ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (4 มี.ค.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูลและชาวสระบุรีรับมอบกระเบื้องคอนกรีตปูพื้นจากนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (3 มี.ค.60) การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (3 มี.ค.60) ประชุมคณะทำงานการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (3 มี.ค.60) ประชุมคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นในการสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ณ หอประชุมกองทัพภาคที่ ๑...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (3 มี.ค.60) พิธีส่ง - รับ มอบอาคารหอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตูม...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (1 มี.ค. 60) เปิดงาน วันนักข่าว ๖๐ ณ โรงแรมเกี่ยวอัน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (1 มี.ค. 60) ตรวจงานจ้าง การก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ครั้งที่ 5...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (1 มี.ค. 60) ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวทางกว้าง 8 ม.ระยะทาง 3.4 กม.จำนวน 1 สายทาง...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (1 มี.ค. 60) พิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแค จำนวน ๑๑ ราย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (1 มี.ค. 60) พิธีเปิดการฝึกอบรมชุดเผชิญเหตุสาธารณภัยประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 ก.พ.60) การประชุมหารือเพื่อเตรียมการรับนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 ก.พ.60) พิธี ทำดีถวายพ่อ วันนักข่าว ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องบอลลรูม โรงแรมเกี่ยวอัน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 ก.พ.60) ประชุมเร่งรัดการดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 ก.พ.60) การประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 ก.พ.60) ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมคลังจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (27 กพ 60) การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหากรณี การต่อต้านคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด ๙.๔ เมกกะวัตต์ จากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (27 กพ 60) พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการจัดทำค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสระบุรี ในพื้นที่อำเภอวิหารแดง ประจำปี 2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (27 กพ 60) การแถลงข่าวโครงการ ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (27 กพ 60) การประชุมคณะกรมการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (27 กพ 60) การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (25 กพ 60) พิธีเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการใหม่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์บริการต่างๆภายใน บริษัท อีซูซุสงวนไทยสระบุรี จำกัด (สาขาทับกวาง)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (24 กพ 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พบปะพี่น้อง ประชาชนบ้านกลุ่มพระบาท หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองย่างเสือ ณ วัดกลุ่มพระบาท ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (24 กพ 60) เปิดโครงการ ร่วมใจ สู้ภัยแล้ง กำจัดผักตบชวา แบบประชารัฐ ร่วมใจรักษาแหล่งน้ำ ตามนโยบายของรัฐบาล...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 กพ 60) ประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 กพ 60) การประชุมคณะกรรมการรับรองคุณภาพสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อพิจารณาการรับรองหลังได้รับขึ้นทะเบียบเป็นโรงสีและผู้ผลิตข้าวเจ๊กเชย เสาไห้...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 กพ 60) พิธีเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (22 ก.พ.60) การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในเขตควบคุมมลพิษ บริเวณตำบลหน้าพระลาน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (22 ก.พ.60) พิธีมอบบ้าน บ้านประชารัฐ ประจำปี ๒๕๖๐ ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (22 ก.พ.60) การประชุม คพรฟ.กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 กพ 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี บันทึกเทปรายการ สระบุรีบ้านเรา กับ ผู้ว่าฯ บัณฑิตย์ฯ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 ก.พ.60) การประชุมและตรวจพื้นที่อุทยานแห่งชาตินำ้ตกสามหลั่นทับซ้อนกับพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 5 แห่ง...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 กพ 60) การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี (ก.อบต.จังหวัดสระบุรี)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 กพ 60) การประชุมชี้แจงและขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริการจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 กพ 60) พิธีเปิดโครงการยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นหน้าที่ ท้องถิ่นดีพร้อมให้ตรวจสอบ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (20 กพ 60) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมทั้ง มอบเงินช่วยเหลือจากเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ประสบภัย ณ บริเวณศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยตลาดเทศบาลตำบลหนองแค...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (20 ก.พ.60) การประชุมพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (20 กพ 60) การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดสระบุรี (คสป.)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (20 กพ 60) พิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมข้าราชการ หลักสูตร การสืบสวนหาข่าว เทคนิคการตรวจค้นจู่โจม และยุทธวิธีราชทัณฑ์ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (19 กพ 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประอัคคีภัย ตลาดเทศบาลตำบลหนองแค ชุมชนนาเริ่ง ถนนสุขพัฒนา ๒ ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 ก.พ.60) การประชุมเพื่อจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 กพ 60) การประชุมโครงการบูรณาการแผนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 กพ 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี บันทึกเทปโทรทัศน์การสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Award ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๗...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 ก.พ.60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ปี 2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 กพ 60) การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประจำจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 กพ 60) พิธีเปิดโครงการสัมมนา ปลุกพลัง SMEs อาหารเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อสร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (16 ก.พ.60) พิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการ เครื่องสีข้าวเพื่อชาวนา ของการประปานครหลวง...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (16 กพ 60) การประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (16 กพ 60) พิธีปิดการอบรมครู หลักสูตรวิทยากรครูสิ่งแวดล้อม โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (16 ก.พ.60) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์นำ้ท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ 2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (1ุ6 กพ 60) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ต้อนรับ พ.ต.ท. เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑ และคณะ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (15 กพ 60) บันทึกเทปรายการ สระบุรีบ้านเรา กับผู้ว่าฯ บัณฑิตย์ฯ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (15 กพ 60) การฝึกอบรม และบรรยายพิเศษ รวมทั้งพบปะผู้เข้าร่วมโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ แบบพอเพียง...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (15 กพ 60) การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (14 กพ 60) การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (14 กพ 60) พิธีเปิดกิจกรรมงานวิวาห์คาวบอย @ สระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (14 กพ 60) เปิดโครงการ ผู้ว่าฯ ผู้บัญชาการทหาร ผู้บังคับการตำรวจ เยี่ยมสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์วิทยาลัย อาชีวศึกษาสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (14 กพ 60) รับมอบเงิน จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท และถุงยังชีพ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด จากนายวิบูลย์ สุขอนันตธรรม ประธานชมรมชาวใต้จังหวัดสระบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ๗ จังหวัด...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๑๔ กพ ๖๐) กิจกรรม กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๑๓ กพ ๖๐) ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาค ๖ ภาค แผนบูรณาการเสริมใสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจในประเทศ ประจำงบประมาณปี ๒๕๖๑ (คณะที่ ๓ กลุ่มภาคกลาง) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (12 ก.พ.60) พิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ พระอุโบสถ วัดพระพุทธฉาย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (12 ก.พ.60) พิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดพระพุทธแสงธรรม(ธ)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (12 ก.พ.60) ประธานในพิธีร่วมกับคณะสงฆ์ และประชาชนแห่ผ้า น้อมถวายเป็นพุทธบูชา โดยนำผ้าที่พุทธศาสนิกชนได้ฝากชื่อไว้ที่ผ้า สืบชะตาตนเอง ขึ้นไปห่มบนยอดมณฑปของรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา ในเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (11 ก.พ.60) พิธีเวียนเทียน ในการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (10 ก.พ.60) พิธีเปิดงานเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย สมัยรัชกาลที่ ๔ ภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (10 ก.พ.60) พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนวันมาฆบูชา และช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    รับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จากมูลนิธิหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ จำนวน ๗๓,๔๑๔ บาท...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (9 ก.พ.60) การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (คปจ.สระบุรี) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (8 ก.พ.60) พิธีเปิดการประชุมชี้แจงนายจ้าง สถานประกอบการ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU ตามพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (8 ก.พ.60) ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด ครั้งที่ 2/2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (8 ก.พ.60) ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (7 ก.พ.60) การฝึกอบรม และบรรยายพิเศษ รวมทั้งพบปะผู้เข้าร่วมโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ แบบพอเพียง กิจกรรม : เวทีสรุปผลการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (8 ก.พ.60) ประชุมจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (7 ก.พ.60) ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทาง และหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุม POC...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (7 ก.พ.60) การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (7 ก.พ.60) ประชุมคณะทำงานลุ่มนำ้ป่าสักระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (7 ก.พ.60) ลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการนำผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในชุมชน ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกในชุมชนเพื่อการบูรณาการอย่างยั่งยืน (MOU)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (7 ก.พ.60) พิธีเปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าว ครั้งที่1/2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสระบุรี (ด้านเกษตร)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    พิธีเปิดโครงการ อบต.ห้วยทราย เมืองสะอาด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดสระบุรี ตามโครงการ เมืองสระบุรี สวยใส ไร้มลพิษ (Clean and Green City)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (3 ก.พ.2560) ดร.ชรัส บุญณสะ รอง ผวจ.สระบุรี ได้รับมอบจาก ผวจ.สระบุรี ออกรายการแจ๋ว ไทยทีวีช่อง 3/13 family ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว งานเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา ถวายผ้าพระพุทธฉาย ในสมัยรัชกาลที่ 4 10-13 ก.พ.2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (05 กพ 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาด จ.สบ เฝ้ารับเสด็จฯ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (3 กพ 69) พิธีเปิดงานเทศฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประเทศไทยและนานาชาติ Thailand Improving International Folklore Festival : THAILANDIIFF ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (3 กพ 69) ตรวจพื้นที่การซ้อมขบวนความพร้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (2 ก.พ.60) การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (2 กพ 69) พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนตามโครงการ Happiness For All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (1 กพ 69) แถลงข่าวเทศกาล แสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย สมัยรัชกาลที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดพระพุทธฉาย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (1 กพ 69) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ลำเลียงสิ่งของที่ได้รับบริจาค รวมน้ำใจประชารัฐสระบุรีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ขึ้นรถบรรทุกเพื่อเดินทางไปมอบ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (1 กพ 69) การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต ตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคการเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    รับมอบสิ่งของบริจาค จาก พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผบ.มทบ.๑๘ และคณะ เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (1 กพ 69) สนธิกำลังฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค๑ เจ้าหน้าที่ สสจ.และสมาชิก อส.จ.สบ. จู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสระบุรี เพื่อป้องกันปราบปรามปัญหายาเสพติด สิ่งของต้องห้ามและโทรศัพท์มือถือในเรือนจำ ตามนโยบาย คสช...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (1 กพ 60) พิธีปล่อยแถวการสนธิกำลัง ฝ่ายปกครองปฏิการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสระบุรี (ปฏิบัติการพิชัยรณรงค์สงคราม) ตามนโยบาย คสช.และนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๓๑ มกราคม ๒๕๖๐) เปิดงานมหกรรมอาหารสะอาดและความปลอดภัยในการบริโภค ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (30 มค 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน เทศกาลโคนมแห่งชาติ ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (29 มค 60) พิธีเปิดโครงการ ปั่นกินนมชมฟาร์มที่มวกเหล็ก กิจกรรม สระบุรีใจเกินร้อย ครั้งที่ ๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (27 ม.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวคำประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (27 ม.ค. 60) นายสง่า บัวระดก หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวคำประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในที่ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 ม.ค.60) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรปลัดอำเภอฯและบรรยายสรุปในหัวข้อเรื่อง การบริหารงานจังหวัดตามแนวทางประชารัฐและการบริการประชาชน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๒๓ มกราคม ๒๕๖๐) การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 ม.ค.60) ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 66...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 มค 60) การเปิดโครงการสัมมนาเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑ จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 ม.ค.60) การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ กิจกรรมตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 มค 60) พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระพุทธแสงธรรม...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 มค 60) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลปัญญาสตทวาร (๑๐๐ วัน)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 มค 60) ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ ๘๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลปัญญาสตทวาร (๑๐๐ วัน)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (20 ม.ค.60) พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (20 ม.ค.60) ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (18 มค 60) พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และพิธีสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (18 ม.ค.60) การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด ครั้งที่ 1/2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (18 มค 60) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุคคีภัยชุมชนเลียบสันติสุข...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (18 ม.ค.60) พิธีเวียนประทักษิณ และประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสระบุรี ครบกำหนดสตมวาร (100 วัน)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (18 มค 60) พิธีถวายเครื่องสักการะ(วางพานพุ่มดอกไม้สด) พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่พระนเรศวรมหาราช เนื่องใน วันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๑๗ มกราคม ๒๕๖๐) ประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อระเบียบ วงษ์เสงี่ยม บิดานายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอเสาไห้ ณ ศาลาการเปรียญวัดสมุหประดิษฐาราม อำเภอเสาไห้...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 ม.ค.60) ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๑๗ มกราคม ๒๕๖๐) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 มค 60) ประธานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 มค 60) ประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 มค 60) เปิดกิจกรรม กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ และรับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (16 มค 60) พิธีเปิดงานวันครู ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ.๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (16 ม.ค.60) เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๑๕ มกราคม ๒๕๖๐) ตัวแทนผู้ประกอบการและชาวจังหวัดสระบุรี มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๑๕ มกราคม ๒๕๖๐) พิธีปลงผมนาคผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ครบกำหนดสตมวาร (๑๐๐ วัน)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (15 มค 60) พิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนดสตมวาร (100วัน) จำนวน 119 รูป...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (14 มค 60) ตรวจพื้นที่ตลาดชุมชนถนนเรียบสันติสุข(ตลาดสถานีรถไฟแก่งคอย) ที่ประสบเหตุอัคคีภัย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๑๐ มกราคม ๒๕๖๐) การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (9 ม.ค.60) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (9 ม.ค.60) ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (09 มค 60) ประธานพิธีเปิดศูนย์รวมน้ำใจประชารัฐสระบุรีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (09 มค 60) ร่วมประชุมหารือเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารสาธารณะตามมาตรการ ของ คสช.และตรวจสถาพความพร้อมของรถตู้โดยสารสาธารณะ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๘ มกราคม ๒๕๖๐) การประชุมชี้แจงงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ที่เสนอขอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ณ สำนักงบประมาณ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (06 มค 60) ประธานประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มกราคม 2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (6 ม.ค.60) ประธานการประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 1/2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (06 มค 60) ร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๘๗ ปี หลวงพ่อเจ้าคุณ พระราชเมธากร...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (05 มค 60) ร่วมบันทึกเทปรายการสระบุรีบ้านเรา กับผู้ว่าบัณฑิตย์...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (05 มค 60) ประธานการประชุมเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น ก.จ.จ.สระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
     (04 มค 60) ร่วมออกกำลังกาย และพบปะพูดคุยกับผู้ออกกำลังกาย ณ หอประชุม อบจ.หลังเก่า...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (04 มค 60) พิธีการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติเดือยโลหะสีทองกิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องในวันทหารม้า ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การทหาร...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (03 มค 60) ตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (03 มค 60) ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชน หินกอง โคกแย้ วิหารแดง บัวลอย หนองแซง ถนนหหลโยธินเริ่มมีรถหนาแน่น(ขาเข้า)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (02 มค 60) ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๔...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (30 ธค 59) สัมภาษณ์ในรายการข่าวเช้า Thailand early news ช่อง NBT...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า รายการสินค้า ขนาด น้ำหนัก ราคา และอายุสินค้าที่ผู้ประกอบการนำมาจัดกระเช้าของขวัญของฝาก ณ ห้างสรรพสินค้าแมคโคร สาขาสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) พิธีเปิดโครงการสืบสานความดีตามรอยพ่อ ร.๙ จำหน่ายเนื้อสุกรคุณภาพเพื่อผู้บริโภค ราคากิโลกรัมละ ๘๙ บาท...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรโดยสารรถประจำทาง ณ สถานีขนส่งจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๒๙ ธัวาคม ๒๕๕๙) การประชุมคณะกรมการจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) พิธีปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและช่วยกันปลุกจิตสำนึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงาน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    วันนี้ (28 ธค 59) พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก (วางพานประดับพุ่มดอกไม้สด) ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์การทหารม้า...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (27 ธ.ค.59) พิธีการออกสลากการกุศล ประจำปี ๒๕๕๙ งาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย OTOP เทศกาลของขวัญ ของฝาก และของดี จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (27 ธ.ค.59) การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในเขตควบคุมมลพิษ บริเวณตำบลหน้าพระลาน ครั้งที่ 4/2559...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (27 ธ.ค.59) การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (27 ธ.ค.59) พิธีเปิดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (หลังใหม่)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (27 ธ.ค.59) เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี ประจำปี2559...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙) ประธานปิดการฝึกอบรมตามโครงการจัดทำค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (24 ธค 59) พิธีเปิดการประชุมมอบนโยบายข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานราชการในสังกัดที่ทำการปกครองจังหวัด ที่ทำการปกครองอำเภอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
     (23 ธ.ค.59) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรวัดทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 ธค 2559) พิธีเปิดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย OTOP เทศกาลของขวัญ ของฝาก และของดี จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 ธค 2559) พิธีสักการะพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ, สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ และบวงสรวงศาลหลักเมือง ในพิธีเปิดงาน มหกรรมสินค้าเกษตร เทศกาล ของขวัญ ของฝาก และของดี จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) การแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตร เทศกาลของขวัญของฝาก และของดีจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (19 ธ.ค.59) ประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (18 ธค 2559) โครงการ"สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดสระบุรี" พร้อมทั้งร่วมประชุมรับฟังปัญหาของส่วนราชการจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (18 ธค 2559) โครงการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 ธค 2559) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ต้อนรับ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙) เปิดศูนย์ขวัญของแผ่นดินจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมณฑลทหารบกที่ ๑๘...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙) การประชุมหารือปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙) เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร ประจำจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙) การประชุมหารือ เรื่อง การเตรียมการจัดการแข่งขัน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (15 ธ.ค.59) การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (14 ธ.ค.59) การประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการเตรียมการจัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตร เทศกาลของขวัญ ของฝากและของดีจังหวัดสระบุรี ประจำปี พ.ศ.2559...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (13 ธ.ค.59) การประชุมคณะกรรมการประกันสังคมจังหวัดสระบุรี ครั้งที่4/2559...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (13 ธ.ค.59) คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) งานสานสัมพันธ์ รับนักศึกษาใหม่ รุ่น ๕๙ และบัณฑิตอำลาสถาบัน รุ่น ๕๖ มหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล โรงพยาบาลเสาไห้ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เพื่อสมทบทุนสร้างห้องพักผู้ป่วย จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ให้กับผู้ป่วย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (9 ธ.ค.59) การคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี (ก.อบต.จังหวัดสระบุรี)กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2559...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดสระบุรี (ก.ช.ภ.จ.สระบุรี) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (9 ธ.ค.59) พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ และประกวดเพื่อพัฒนาทีมกู้ชีพ (EMS rally 2017)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) พิธีเปิดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลประเทศไทย (จังหวัดสระบุรี)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (8 ธ.ค.59) การประชุมแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2559/60...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๘ ธันวาคม ๒๕๕๙) การประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ก.พ.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๘ ธันวาคม ๒๕๕๙) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการ/กิจกรรมเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๘ ธันวาคม ๒๕๕๙) วันธารน้ำใจ เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๕๙...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (8 ธ.ค.59) พิธีเปิดการประชุมสัมมนา โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อรับภัยพิบัติในระดับพื้นที่ประเทศและอาเซียน รุ่นที่ 2...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (8 ธ.ค.59) พิธีเปิดการอบรมโครงการ สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปีงบประมาณ 2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๘ ธันวาคม ๒๕๕๙) กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี ณ บ้านพัก(จวน)ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๗ ธันวาคม ๒๕๕๙) กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (7 ธ.ค.59) พิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 7/2559...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๗ ธันวาคม ๒๕๕๙) การประชุมเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๗ ธันวาคม ๒๕๕๙) การประชุมโครงการโรงเรียนประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๗ ธันวาคม ๒๕๕๙) พิธีเปิดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (7 ธ.ค.59) การอบรมโครงการ"สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์" ปีงบประมาณ 2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (6 ธ.ค.59) การมอบรถบรรทุก 6 ล้อ แบบดั้มท้าย เครื่องยนต์ดีเซล ตามโครงการชุมชนจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายแบบปิคอัพเครื่องยนต์ดีเซล ให้แก่เทศบาลตำบลหนองแซง...