จังหวัดสระบุรีขอเชิญประชาชนร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
ณ ห้องโถลงหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. การแต่งกายชุดไว้ทุกข์


 สำนักงานจังหวัดสระบุรี
โทร 036-220439,12929  E-mail : saraburi@moi.go.th